loading

Ekskluzywna wódka

Ekskluzywna wódka dla koneserów z wyrafinowanym smakiem. Idelany pikantny prezent dla mężczyzny, najlepsza wódka pieprzowa i ziołowa z tradycjami w Polsce
shutterstock_84660373_1100

Regulamin Konkursu!

Regulamin konkursu „It’s always a good time for Gutt Vodka!” na portalu Facebook

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami konkursu „It’s always a good time for Gutt Vodka!” (dalej określanego jako „konkurs”) jest firma Gutt Vodka, Landlord 2013 Sp. z o.o. Warszawa 02-796 ul. Migdałowa 19 NIP: 951-236-87-13.
 2. Koordynatorem technicznym konkursu jest Core PR, ul. Genewska 18, 03-963 Warszawa, odpowiedzialna za stworzenie i realizację konkursu na profilu Facebook Gutt Vodka.
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Przed wzięciem udziału w konkursie, uczestnik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie http://www.guttvodka.pl/regulamin-konkursu/
 6. Konkurs jest prowadzony i promowany w sieci społecznościowej Facebook.com.

§2. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy organizatora oraz koordynatora konkursu, tudzież ich małżonkowie, rodzice, rodzeństwo i dzieci.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja regulaminu i wymyślenie hasła promującego markę Gutt Vodka oraz zamieszczenie go na profilu Gutt Vodka.

§3. Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs trwa od dnia 08.02.2016 roku do dnia 15.02.2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu, jednak nie dłużej niż do 19.02.2016 roku.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania konkursu.
 3. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu i zamieszczeniu w komentarzu propozycji hasła promującego Gutt Vodkę. Ma być chwytliwe, zgrabne, dobrze też, by nawiązywało do nazwy produktu. Warunkiem uczestnictwa jest też polubienie wpisu konkursowego.
 5. Jury konkursowe wyłoni zwycięzcę. W skład jury konkursowego wchodzą przedstawiciele firmy Gutt Vodka oraz Agencji Core PR.
 6. Administratorem danych osobowych konkursu jest jego organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu i postanowień niniejszego regulaminu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia przesłanego komentarza, co jest jednoznaczne z wykluczeniem z konkursu, jeżeli jest on: sprzeczny z niniejszym regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem, w tym narusza prawa osób trzecich lub narusza prawa autorskie, zawiera wyrazy powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, wzywa do nienawiści na tle rasowym, wyznaniowym lub etnicznym, nawołuje do przemocy, obraża osoby trzecie lub zawiera link prowadzący do stron zawierających treści opisane w niniejszym punkcie.
 8. Z chwilą stwierdzenia naruszenia prawa lub niniejszego regulaminu uczestnik zostaje wykluczony z udziału w konkursie.

§4. Rozstrzygnięcie konkursu i zasady przyznawania nagród

 1. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni na fanpage’u Gutt Vodka. Osoby, które znajdą się na liście zwycięzców powinny zgłosić się w prywatnej wiadomości do organizatora w ciągu 72 godzin od ogłoszenia. W wiadomości powinny zostać podane takie dane jak: imię i nazwisko, adres pocztowy, na jaki należy dostarczyć nagrodę oraz numer telefonu (wyłącznie do kontaktu z kurierem). Niepodanie danych skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 2. Zwycięzca konkursu ma prawo do zrzeczenia się prawa do nagrody, nie może jednak przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. W przypadkach, o którym mowa w §4 pkt 2 i 3 niniejszego regulaminu nagroda pozostaje własnością organizatora.
 4. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent finansowy.
 5. Zobowiązanie organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym regulaminie obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody, wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu, jak i po jego zakończeniu, odmówić wydania nagrody uczestnikowi, co do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działaniu sprzecznym z prawem lub niniejszym regulaminem, w tym manipulowanie wynikami, zakładanie dodatkowych kont na platformie Facebook czy naruszanie praw osób trzecich.

§5. Nagrody

 1. Fundatorem nagród w konkursie jest organizator.
 2. Nagrodą w konkursie są 3 butelki: 0,7 l Gutt Pepper Vodka, 0,7 l Gutt Herbal Vodka oraz 0,7 l Gutt Pure Vodka, a także 5  pendrive’ów z logo Gutt Vodka.

§6. Kontakt, zgłoszenia o niepoprawności działania aplikacji, reklamacje

 1. We wszelkich sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się za pośrednictwem adresu email: aneta.filipczak@corepr.pl.
 2. Wszelkie reklamacje w związku z uczestnictwem w konkursie powinny być przesłane listem poleconym na adres organizatora. Reklamacja musi mieć postać pisemną, zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika, dokładny opis reklamacji i jej uzasadnienie.

§7.Postanowienia końcowe

 1. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w przesyłanym przez siebie zgłoszeniu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z realizacją konkursu jest prawo polskie, a  sądem właściwym jest sąd powszechny.

§8.Polityka prywatności

 1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.1204) w celach prowadzenia konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celach marketingowych oraz promocyjnych lub reklamowych organizatora, w tym w przyszłości przy niezmienionych celach przetwarzania.
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt. 3, jest organizator konkursu. Organizator konkursu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych osobom trzecim, w szczególności koordynatorowi technicznemu konkursu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa regulamin konkursu.
 3. Wszystkie powierzone organizatorowi dane są zabezpieczone na serwerach koordynatora technicznego.
Widgets